Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  26.04.2018р Аудиторський висновок за 2017р. разом з фінансовою звітністю


 Фінансова звітність

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2017 року

 

 

 

Учасникам, керівництву ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

 

Думка із застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»  (далі за текстом – «Товариство»), що складається із Балансу на 31.12.2017 р., Звіту про фінансові результати, складеної у відповідності з вимогами  П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, та його фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Основа для думки із застереженням

Товариство складає та подає фінансову звітності у відповідності з вимогами національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), а саме згідно П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», який не передбачає  додаткових розкриттів інформації щодо статей фінансової звітності, а також основних облікових оцінок.  

Короткострокові цінні папери Товариства, що включені до статті «Поточні фінансові інвестиції» відображені в звіті про фінансовий стан у сумі 19 536,1 тис. грн. і оцінюються як фінансові активи для продажу. Згідно облікової політики Товариства, для визначення справедливої вартості таких фінансових активів наявних для продажу, що не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство отримало б або заплатило б, щоб припинити договір на звітну дату, беручи до уваги стан ринку на даний період і кредитоспроможність сторін.

Джерелом отримання такої інформацію для Товариства є сайт www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржою». Товариство обліковує дані фінансові інвестиції за ціною фактичних оборудок. Для визначення справедливої вартості даних акцій станом на 31.12.2017 року, враховуючи, що оборудки проводяться лише поза фондовою біржою і ціна на них є менш реалістичною та не завжди відповідає справедливій вартості даних активів, ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартості даного активу згідно П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими  в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту   

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми не визначили інших ключових питань аудиту.

Інша інформація (Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Наша думка щодо річної фінансової звітності  не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в додаток 1 цього звіту аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на дату аудиторського висновку.

Станом на 31.12.17р. Статутний капітал Товариства становить 8 400 000 (вісім  мільйонів чотириста тисяч) гривень та оплачений в повному обсязі.

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

 

Акції
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

 8 400 000

(вісім  мільйонів чотириста тисяч)

1 грн.

(одна гривня)

100 %

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. № 148652зв від 30.01.2018 року  ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 31.12.2017р. власниками частки статутного капіталу Товариства були:

 

Акціонер

Кількість акцій, що належить акціонеру,
шт.

Частка володіння,
%

Номінальна вартість.
тис. грн.

ПРАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

2 159 090

25,7

2 159 090

ПРАТ «ХІММЕТ»

1 405 320

16,73

1 405 320

ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

923 800

11,0

923 800

ПРАТ «КБ «Транспортер»

1 603 000

19,08

1 603 000

ТОВ «СПЛІТ 2016»

580 955

6,92

580 955

ТОВ «ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР»

1 406 130

16,74

1 406 130

Інші юридичні особи, які володіють менше 5%

321 705

3,83

321 705

Всього

8 400 000

100,00

8 400 000

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, складеної   за останній звітний період, вимогам, установленим нормативно-правовим актам Комісії.

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2017 р. становить  8 426,4 тис. грн., в т. ч. статутний капітал – 8 400 тис. грн., резервний капітал – 19,3 тис. грн., нерозподілений прибуток  – 7,1 тис. грн.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням формі внесків). Формування та сплата статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам. На початок звітного періоду  та станом на 31.12.2017 року статутний капітал оплачений в повному обсязі. Згідно Рішення чергових загальних зборів акціонерів затвердженого Протоколом б/н від 10.04.2017р. до статуту було внесено зміни щодо  найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства та зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».  Статутний капітал в звітному періоді не сплачувався.

Відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 року не виявлено. Проведеними звірками розрахунків з бюджетом, фактів прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, не виявлено.

Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.

 

Інформацію щодо пов’язаних осіб, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності.

Аудитором не ідентифіковано інших пов’язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних характер.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою, не виявлено.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий на фінансовий стан Товариства

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу.

Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, не виявлено.

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства

Активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не виявлено.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2018 р. до дати цього звіту та не розкриті у фінансовій звітності, не виявлені.

 

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ:  35985756

Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 30

Дата державної реєстрації: Дата запису: 24.06.2008

Номер запису: 1 224 102 0000 043020

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний);

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Дата внесення змін до установчих документів.

Згідно Рішення чергових загальних зборів акціонерів затвердженого Протоколом б/н від 10.04.2017р. до статуту було внесено зміни щодо найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства та зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».     

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 р. № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 р. Строк дії свідоцтва до 27.07.2022  року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ.

Захарова Т.В., Сертифікат аудитора серії а № 006398 від 24.04.2008р. виданого АПУ.

Чулковська І.В., Сертифікат аудитора серії а № 004127 від 28.01.2000р виданого АПУ.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.

Умови договору на проведення аудиту: Договір № 31/01/2018-4  від 31.01.2018 р., дата початку проведення  аудиторської перевірки 07.02.2018р., дата завершення – 12.03.2018 року.

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є

цей звіт незалежного аудитора, є

 

 

Аудитор                                                                                                                   Захарова Т.В.

Сертифікат аудитора серії а № 006398

від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р. року

 

 

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.

 

м. Київ                                                                                                         

«12» березня 2018 року

 

                                                                                                                                             Додаток 1

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ProEmitent.INFO